thumbnail_brush

FSC®​​ ja PEFC sertifitseerimine.

Tarbijad soovivad rohkem kui kunagi varem olla kindlad, et nende poolt kasutatavad puidu- ja pabertooted ei kahjustaks keskkonda ega inimesi ning oleksid kooskõlas ülemaailmselt tunnustatud sotsiaalsete, majanduslike ja keskkonnaalaste standarditega. FSC® ja PEFC tarneahela sertifikaat on parim võimalus selle tõestuseks.

Metsamajandamise sertifikaat näitab, et metsaomanik majandab oma metsi keskkonnasõbralikult ja säästlikult ning täidab metsamajandamise standardi nõudeid. Sealhulgas jälgitakse metsas toimuvaid arenguid, seistakse selle eest, et uus metsapõlv kasvama saaks, jälgitakse metsade tervislikku seisundit ning säilitatakse looduslikku mitmekesisust. Sertifitseerides oma metsad FSC® või PEFC metsamajandamise süsteemi järgi, kinnitate te oma pühendumust vastutustundlikule metsamajandamisele ja rahvusvaheliselt tunnustatud reeglitele.

Ehitustoodete regulatsiooni ja CE-märgise eesmärgiks on Euroopa majanduspiirkonnas kauplemisel kõrvaldada liikmesriikide vahelised tehnilised takistused. CE-märgis koos toimivusdeklaratsiooniga sisaldab olulist teavet toote kohta, mis aitab klientidel ja lõpptarbijatel kontrollida toote toimivust ning võrrelda seda teiste toodetega. CE-märgis näitab, et tootja on toodet hinnanud vastavalt kohaldatavatele nõuetele ning see vastab Euroopa Liidu ohutus-, tervise- ja keskkonnareeglitele.

UKCA (UK Conformity Assessed) märgistus on uus UK märgistus toodetele, mida plaanitakse turustada Suurbritannia (Inglismaa, Wales ja Šotimaa) turul. See asendab CE märgistuse ja muutub teatud toodetele kohustuslikuks. Kui te olete toodete tootja või turustaja EL`is või UK`s ja soovite oma tooteid müüa UK turul, peate te olema teadlik antud muudatustest, kuna need võivad oluliselt mõjutada teie kauplemisvõimalusi.

Kliimamuutus ja mure keskkonna jätkusuutlikkuse osas puudutavad meid kõiki ja on muutumas üha suuremaks ohuks ettevõtete arengule ja kasvule. Rahvusvaheline Jätkusuutlikkuse ja Süsiniku Sertifitseerimise süsteem (ISCC) on loodud hindamaks keskkonnamõjusid ja tagamaks vastavus EL poolt ellu kutsutud taastuvenergia (RED) ja kütusekvaliteedi (EQD) direktiividele. ISCC sertifitseerimine tagab ökoloogiliste ja sotsiaalsete jätkusuutlikkuse nõuete järgimise, kasvuhoonegaaside kokkuhoiu ja tarneahela jälgitavuse.

Vastavalt taastuvenergia direktiivile (RED II) rakendub alates 01.01.2023 taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamisele tõendamiskohustus. Biomassi kasutamisel elektri-, soojus- ja jahutusenergia tootmiseks on vaja koguda ja tõendada andmeid päritolu kohta ning tagada biomassi vastavus säästlikkuse kriteeriumitele. SURE süsteem on üks viis selle tõendamiseks

Pakume erinevaid koolitusi ja teostame infopäevi teadlikkuse tõstmise eesmärgil. Meie kogemustega audiitorid omavad head ülevaadet metsandus- ja puidutööstussektoris toimuvast, erinevatest seotud sertifitseerimise skeemidest ja seotud standarditest. Kui te vajate standarditest, määrustest (nt. Euroopa Liidu Puidumäärus (EUTR), tugevussorteerimine – C16/C24) või direktiividest paremat ülevaadet või täpsemat lahti seletamist – võtke meiega julgelt ühendust.

NCS logo

Meist

NCS Estonia OÜ on sertifitseerimisettevõte, mis koondab endas pikaajalise kogemusega oma ala spetsialiste. Pakume puittoodete CE-märgise süsteemi, tarneahela ja metsamajandamise sertifitseerimisteenust, lisaks pakume koolitusi ja korraldame infopäevi, et tõsta teadlikkust puittoodete CE-märgistamise ning tarneahela- ja metsamajandamise nõuetest. 

Meie tugevuseks on teadmised ja professionaalsus ning valdkonna ettevõtluskeskkonna, ettevõtete vajaduste ja probleemide tundmine. Meid iseloomustab pädev meeskond, sujuv koostöö ja personaalne lähenemine kliendile.

Me usume siiralt, et läbi sertifitseerimise saab muuta meid ümbritsevat keskkonda paremaks ja tõhustada organisatsioonide toimimist. Sertifitseerimise protsessiga kaasnevad teatud lisanõuded dokumentatsioonile ja süsteemidele aga läbi läbimõeldud lahenduste ning teadlikkuse tõstmise saab antud sertifitseerimise süsteemid panna organisatsiooni kasuks tööle osana juhtimissüsteemist, mis muudab organisatsiooni toimimise korrapäraseks ja struktuurseks ning loob võimalused efektiivsemaks tegutsemiseks.

Kujundame ja muudame koos Teiega läbi sertifitseerimisprotsesside Teie organisatsiooni ja meid ümbritsevat keskkonda turvalisemaks, keskkonnasõbralikumaks ja ressursitõhusamaks.

Võta meiega ühendust!

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu

NCS  Estonia OÜ
Peterburi tee 81
13816 Tallinn, Eesti
+372 508 4318
info@ncsgroup.eu